does anyone have the lyrics to Prozak`s Psycho Psycho Psycho!!