He's made outta plastic. They just put a robin williams voice box inside of him. ya. Heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!